Ouderraad

De ouderraad (OR) ondersteunt de school in allerlei praktische zaken en bij allerlei activiteiten. Mede dankzij de bijdrage en ondersteuning door de ouderraad worden op basisschool Schateiland veel activiteiten voor de leerlingen georganiseerd. Daarbij moet u denken aan:

  • ondersteuning van festiviteiten zoals Sint, Kerst, Pasen, Pinksteren, carnaval, etc.;
  • verrichten van hand- en spandiensten; zoals bij afscheid groep 8 
  • verwerven aanvullende geldmiddelen door acties, zoals kledingcontainer, sponsorloop 
  • financiële ondersteuning bij aanschaf sporttenue, extra materialen, schoolkamp, Digiduif, etc.
  •  ondersteuning bij lief en leed. 
De ouderraad komt in regelmatige vergaderingen, samen met een afvaardiging van het schoolteam, bij elkaar.

De ouderraad vraagt aan de ouders van onze leerlingen een vrijwillige ouderbijdrage. Deze wordt d.m.v. automatische incasso geïnd door de ouderraad. Voor het huidige schooljaar is het bedrag vastgesteld op € 25,00. De ouders van kinderen die later instromen betalen naar rato.

Voor de schoolreisjes betaalt u apart. De prijs hangt af van de bestemming. Schoolreisjes zijn, voor veel kinderen, één van de hoogtepunten uit hun schoolleven. Daarom vinden wij het van groot belang dat alle kinderen meegaan. Het kan zijn dat u door omstandigheden niet kunt betalen. Neem in dat geval contact op met de directeur van de school. Deze kan samen met u zoeken naar een oplossing.

Jaarlijks legt de ouderraad financiële verantwoording af over de gedane uitgaven.

Bent u geïnteresseerd in de ouderraad of heeft u een vraag? Neem dan contact op met voorzitter Nathalie Belt door te mailen naar orschateiland@gmail.com.